របៀបធ្វើបង្អែម

របៀបធ្វើបង្អែម смотреть последние обновления за сегодня на .

របៀបធ្វើបង្អែមសណ្តែកខៀវ | Green Bean Dessert - មេផ្ទះ (Housewife)

367801
7020
34
00:05:13
29.07.2019

សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា ដែលតែងតែគាំទ្រឆានែលយើងខ្ញុំ Thanks to everyone who always supports our channel. សួស្តីបងប្អូនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរព ថ្ងៃនេះឆានែល មេផ្ទះ (Housewife) ចង់បង្ហាបង្ហាញបងប្អូនឲ្យចេះធ្វើម្ហូបខ្មែរ។ ការបង្ហាញច្បាស់ៗ ប្រាប់ពីគ្រឿងផ្សំបាន លម្អិតល្អ ការពន្យល់ក្បោះក្បាយធានាថាទស្សនាហើយបងប្អូននិងឆាប់ចេះធ្វវា។ Dear brothers and sisters, today, the Housewife wants to show you how to cook Khmer food. A clear presentation of the ingredients is incomplete, the detailed explanation ensures that you visit and you will soon be able to do it. Watching Play List: បង្អែម / Sweetie 🤍 សម្លស្ងោរ / Soup Recipe 🤍 សម្លឆា និងចៀន / Stir-Fri 🤍 SUBSCRIBE 🤍 Music Background: 🤍

Glutinous rice balls dessert - របៀបធ្វើបង្អែមនំបាញ់ចានឿក២ប្រភេទ

248805
5318
85
00:13:13
04.11.2020

Glutinous rice balls with mung bean fillings or Tapioca pearls rice ball with mung bean fillings is a Cambodian traditional dessert. We can find it almost everywhere. Ingredient Gingers Roasted Sesame seeds 1. Mung bean fillings 2/3cup [150g] Mung beans (soak it in the water for 1 hour) 1/4tsp Salt 2Table spoons Sugar 2. Palm Sugar and Coconut Cream Sauce 500ml Water 400ml Coconut Milk 1/4tsp Salt 150g Palm Sugar 3. Glutinous Rice balls 2/3cup [110g] Glutinous rice flour (It's the correct amount) 90ml water 4. Tapioca pearl balls 1/2cup [100g] Tapioca pearls 2/3cup [110g] Glutinous rice flour (It's the correct amount) Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

Red Rubies Dessert​ Recipe - របៀបធ្វើបង្អែមគ្រាប់ទទឹម

74301
1587
70
00:06:47
10.09.2021

Red rubies dessert is as delicious as it is beautiful. The "rubies" are made from Jicama or water chestnuts. Ingredients: 1lb [450g] Peeled Jicama 1cup [130g] Tapioca starch 1/2Tbsp Food coloring 2cup [500ml] Coconut Milk 2cup [500ml] Water 1/2cup [120g] Sugar 1/2tsp Salt 2 Pandan leaves Shredded Coconut​ Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

Banana Dessert Recipe - របៀបធ្វើបង្អែមចេកខ្ទិះ

127951
2312
29
00:06:14
18.01.2021

Banana dessert is very popular dessert in Cambodia. You can find it everywhere. It's always topped with coconut milk. Ingredients: 1 bunch of Nam Wah Bananas 6cup [1500ml] Coconut milk 6Tbsp Tapioca pearls 1tsp Salt 2/3cup [190g] Sugar * Coconut milk for topping 1cup [250ml] Coconut milk 1Tbsp Sugar 1/4tsp Salt 3 Pandan leaves Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

Rice Pudding with Black-Eyed Peas - បង្អែមបបរចាដូវ ឬ សណ្តែកអង្គុយ

178590
4444
36
00:08:07
26.11.2020

Rice pudding with black eye peas is Cambodian traditional dessert that you can find it in any markets in Cambodia. We will have Sweet rice and black-eyed peas by being topped with creamy sweet coconut milk. Ingredients: * To boil black eye peas 1 cup [235g] Black eye peas 1/2 tsp Salt Enough water to cover the black eye peas while boiling * To make the pudding 1/2 cup [115g] Glutinous rice 2/3 cup [180g] Sugar (Add more or less) 1 cup [255ml] Coconut milk 4 cup [1000ml - 1020ml] Water 1/2 tsp Salt 1 Tablespoon Tapioca starch * To make coconut cream sauce 1 cup [255ml] Coconut milk 1Tablespoon Sugar 1/4 tsp Salt 3 Pandan leaves 1 tsp Tapioca starch Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

របៀបធ្វើ បង្អែមគ្រាប់ខ្នុរ - Krab K'nor Dessert - Sweet Bean Paste | Samphos Cooking Food

856950
9913
99
00:13:34
11.03.2019

សួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នា!ថ្ងៃនេះឆានែល Samphos Cooking Food និងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបធ្វើ បង្អែមគ្រាប់ខ្នុរ - Krab K'nor Dessert - Sweet Bean Paste.ការបង្ហាញប្រាប់ពីគ្រឿងផ្សំនិងពន្យល់ពីរបៀបធ្វើ នាងខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបងប្អូនទស្សនាហើយនិងឆាប់ចេះធ្វើវា។ ឆានែលថ្មីខ្ញុំ Young Water Melon Found At Farm - Cooking Young Water Melon Soup 🤍 Dragon Fruit In My Village - Yummy Dragon Fruit For Dessert 🤍 Harvesting Green Onions - Pork with Green Onions Recipe 🤍 Papaya Salad With Roasted Chicken 🤍        Hi everyone! Today the Samphos Cooking Food will show you how to cook and its ingredients. I strongly believe after you watch this, you will be able to cook.

Mung Bean Dessert - របៀបធ្វើបង្អែមបបរសណ្តែកខៀវ

39182
880
7
00:03:51
08.09.2021

Mung bean dessert is very simple to make and very delicious. You can serve it hot or cold. Coconut Cream Sauce Recipe / របៀបធ្វើទឹកខ្ទិះដូង (watch from 4:14)​ 🤍 Ingredients: 1/2cup [110g] Mung bean 2oz [50g] Sago long 1/2cup [120g] Cane sugar 1½cup [370ml] Coconut Milk 4cup [1L] Water 2/3tsp Salt Shredded Coconut Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

How to make Pumpkin Dessert - របៀបធ្វើបង្អែមបបរល្ពៅ

133138
2857
27
00:04:56
24.01.2021

Pumpkin dessert​ is very easy to make and it's delicious. You can serve it hot or cold. Ingredients: 1 lb [500g] Peeled Pumpkin 4 Tbsp Tapioca Pearl 1.4 oz [40g] Long Tapioca 6 Tbsp Sugar 3 cup [750ml] Water 1 1/2 cup [370ml] Coconut Milk 1/2 tsp Salt 3 Pandan Leaves Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

Taro with Sticky Rice Dessert - របៀបធ្វើបង្អែមបបរត្រាវ

93868
1844
20
00:05:55
14.05.2021

How to make Taro with Sticky Rice Dessert. Ingredients: 1lb [450g] Peeled Taro 1/4cup [60g] Glutinous rice 2cup [500ml] Coconut milk 👉 Buy in amazon : 🤍 2cup [500ml] Water 1/2tsp Salt 1/2cup [120g] Sugar 2tsp Tapioca starch 2Tbsp Water Coconut Cream Sauce - របៀបធ្វើខ្ចិះដូង 👉🤍 Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

Aloe Vera Dessert Recipe - របៀបធ្វើបង្អែមប្រទាលកន្ទុយក្រពើ

249455
7062
93
00:05:28
31.05.2021

How to make Aloe Vera Dessert. You may know the benefits of Aloe Vera for beauty and it can be used to make delicious dessert as well. Ingredients: 1lb [450g] Aloe Vera gel 1/2 cup [120g] Sugar 1/2tsp Salt 2 cup [500ml] Water 2cup [500ml] Coconut milk​​ 👉 Buy in Amazon 🤍 Shredded Coconut Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

Egg And Coconut Agar Agar Jelly Dessert/ របៀបធ្វើបង្អែមចាហួយពងទាខ្ទិះដូង How to make it so Delicious

6775
215
45
00:09:21
06.05.2020

Jelly is a sweet preserved form of fruit that's usually made with sugar and gelatin.They can be made by combining plain gelatin with other ingredients or by using a premixed blend of gelatin with additives. It does not take much time or a lot of time to make it. So today “Let’s do it ” take everyone to learn how to make dessert simple, You can do at home Ingredients . Coconut Milk . Pandan . Jelly Powder . Sugar . Salt . Jackfruit pieces . Eggs How to make it ??? You can watch on My Video !!! You can see more on My YouTube Channel: អ្នកអាចរកឃើញវីឌីអូបន្ថែមទៀតនៅ links ខាងក្រោម: 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍 🤍

របៀបធ្វើ បង្អែមលតស្វិត || Sweet Tapioca Desert " Lort Svet " || Life with LY

106888
2930
40
00:15:04
23.11.2020

#Sweet Tapioca Desert #lifewithly #khmercooking 🔥 Inside this video Life with LY Presents: Sweet Tapioca Desert " Lort Svet " | Life with LY | Khmer Cooking 🔥 🔔 Subscribe for new video release: 🤍 ►Join and follow along with me on my Facebook page: 🤍 ►Come follow me on Instagram: 🤍 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Ingredients and recipe ▪️ Tapioca flour - 1 cup - 120g ▪️ Hot boiled water - just a bit under 1/2 cup - 110ML ▪️ Food colouring of your choice Sweet Coconut Milk ▪️ 1 can coconut milk ▪️ 1 cup water ▪️ 3/4 cup sugar - 150g ▪️ 1/4 tsp salt ▪️ Pandan Leaf - 2x Please like and subscribe for more delicious homemade recipes. 💕 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mung bean pudding - របៀបធ្វើបង្អែមតៅស៊ន

73474
1955
64
00:05:40
11.10.2020

Mung bean pudding is a popular Cambodian dessert and it is best to serve with fried breadstick (🤍 and coconut milk. Ingredients: # Mung bean pudding 300g Mung beans 180g Sugar 6Tbsp Tapioca starch 1tsp Salt 4 Pandan leaves 1000ml Water # Coconut milk Coconut milk A pinch of salt 2 Pandan leaves # How to make Fried breadsticks 🤍 Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

របៀបធ្វើ បង្អែមសាច់ដូង - Coconut Dessert - Khmer Dessert

4179
41
0
00:04:56
13.04.2020

Hello everyone.. Welcome to Wonderful housewife channel !!! Thanks to everyone who always supports our channel. Dear brothers and sisters, today , the wonderful housewife wants to show you how to cook Khmer food and Korean food. a clear presentation of the ingredients is incomplete, the detailed explanation ensures that you visit and you will soon be able to do it. I hope you will enjoy my videos. I wish everyone all luck. 👉របៀបធ្វើបង្អែមសាច់ដូង + Ingredients គ្រឿផ្សំ - សាច់ដូង - អង្ដំណើប - ស្ករ - អំបិល - ទឹកខ្ទិះដូង #មេផ្ទះ​ឆ្លាត់វៃ Wonderful housewife; 🤍

របៀបធ្វើ បង្អែមចាប់ឆាយ អោយឆ្ងាញ់​ | Vita Cooker, Cooking Chab Chhay Dessert

54504
1121
14
00:03:06
03.10.2020

#បង្អែមចាប់ឆាយ #ម្ហូបខ្មែរឆ្ងាញ់ៗ #KhmerFood #AsianFoods #Cooking សួស្តី បងប្អូន ពូមីងទាំងអស់គ្នា...! ថ្ងៃនេះយើងមានមុខម្ហូប: " ​របៀបធ្វើ បង្អែមចាប់ឆាយ " គ្រឿងផ្សំមានដូចជា: - ដំឡូងពណ៏ការ៉ុត ដំឡូងជ្វា និង មើមត្រាវ -​ សាគូស និងសាគូរណា -​ ខ្ទិះដូងដើម និងខ្ទិះដូងចុង ​​​​​ - សាច់ដូងខ្ចី - ទឹកដោះគោខាប់ - សណ្តែកបាយបកស្រេច - ត្រចៀកកណ្តុរ - ស្ករស - អំបិលបន្តិច សំរាប់របៀបនៃការចំអិន សូមបងប្អូនតាមដានវីដេអូខាងលើ ។ សូមអរគុណសំរាប់ការតាមដានទស្សនា វីដែអូរ របស់នាងខ្ញុំ និងសូមអភ័យទោសផង ប្រសិនបើមានកំហុសឆ្គងត្រប់ចំនុចណាមួយ។ បើសិនបងប្អូនមានសំណួរ និងចំងល់ សូមបងប្អូន សរសេរនូវ ខូមិន ខាងក្រោមវីដេអូនេះ។ - Youtube Channel: 🤍 - Facebook page: 🤍 - ​​ Instagram: 🤍 ទស្សនាការចំអិនម្ហូបឆ្ងាញ់ៗ ផ្សេងទៀត សូមអរគុណ និងសូមជំរាបលា...! អាវីតា Vita Cooker

របៀបធ្វើបង្អែមបបរសាច់ដូងឆ្ងាញ់ (coconut meat dessert recipe)

65750
1022
6
00:05:01
06.04.2020

This is my mom’s recipe, my favorite dessert. Thank you for all your support. Stay safe and take care everyone! Pls stay home if u can, or if u must go out, pls wear mask and gloves to protect yourself. Let cook n eat more at home. Ingredients: -Sticky rice 1/2 cup -water 2 liters -coconut meat 4cups (fresh or frozen) -roasted mung bean 4tbsp -sugar 1 cup -1/2 tbsp salt -tapioca starch 4tbsp w/ 1/2 cup water Coconut milk topping -1 can (400ml/14oz) coconut milk -1 tbsp sugar -pinch salt របៀបធ្វើបង្អែមបបរសាច់ដូងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ Coconut meat dessert recipe) Mskk HomeCook recipe

របៀបធ្វើបង្អែមបបរសណ្តែក (បបរចាដូវ)

8856
93
0
00:04:24
13.03.2021

#Asiankitchen #របៀបធ្វើបង្អែមបបរសណ្តែកអង្គុយ #Glutinousricepuddingwithblackeyepea

បង្រៀនធ្វើបង្អែមថៃ មានអក្សរខ្មែរ មើលហើយអាចធ្វើបាន100% -19

26234
507
14
00:04:03
13.08.2020

បង្រៀនធ្វើបង្អែមថៃ មានអក្សរខ្មែរ មើលហើយអាចធ្វើបាន100% MRRNY #COOKINGKHMER របៀបធ្វើបង្អែម ថៃ ឆ្ងាញ់ៗ តោះមើលទាំងអស់គ្នា #របៀបធ្វើបង្អែមថៃ សូមជូយចុចជាវ(Subscribe)ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូរក្រោយៗថ្មីៗទៀត។សូមអរគុណ។ ចុចលីងចូលទៅFaceBook(Page)👉🤍 ចុចលីងមើលរបៀបរកលុយ👉🤍 ចុចលីងមើលវិធីធ្វើម្ហូបនិងបង្អែម👉🤍

របៀបធ្វើបង្អែមពោត || Corn Coconut Desert || Life with LY

5792
132
6
00:09:41
03.09.2021

#CornCoconutDesert #Lifewithly #Khmercooking 🔥 Inside this video Life with LY Presents: Delicious Corn Coconut Desert | Life with LY | Khmer Cooking 🔥 🔔 Subscribe for new video release: 🤍 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ This Corn Coconut Desert Is the best! I used to have It when I was In Cambodia. It was so good! It Is not that hard to make at all! Try it, you might like It! 💕 ✨ Ingredients and Recipe ▪️ Western Mature Corns - 3x Large ▪️ Coconut Milk - 1 Can (400ml) ▪️ Mini Tapioca Pearl - 6Tbsp ✔️ To Make Coconut Milk Topping ▪️ Coconut Milk - 1/2 Cup (120ml) ▪️ Sugar - 1 Tsp ▪️ Salt - pinch ✨ on medium heat bring to boil and that’s it. ✔️ Corn Coconut Desert ▪️ Water - 1L and 1&1/2 cups in total ▪️ Shredded Mature Corn - 3x large ▪️ Soaked Mini Tapioca Pearl - 6Tbsp ▪️ Coconut Milk - 300ml ( whatever left over from the can ) ▪️ Sugar - 1/2 Cup (100g) - can put 1-2 Tbsp more if like it sweeter ▪️ Salt - 1/2 Tsp Please like and subscribe for more delicious homemade recipes 💕 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ CONNECT WITH ME: Facebook ▶️ Join and follow along with me on my Facebook page: 🤍 Instagram ▶️ Come follow me on Instagram: 🤍 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

How To Make Green Bean Dessert | របៀបធ្វើបង្អែមសណ្តែកខៀវ - Monkey Food

1442
29
3
00:04:51
21.03.2021

#monkeyfood How To Make Green Bean Dessert | របៀបធ្វើបង្អែមសណ្តែកខៀវ - Monkey Food ♥ សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់បងប្អូន ♥ សូមចុច Like, Subscribe និងសញ្ញារូបដណ្តឹង ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀត ♥ សូមចុច Share Video ដើម្បីចែករំលែកបន្ត ♥ ប្រសិនមានចំណុចខ្វះខាត សូមបងប្អូន Comment ខាងក្រោម ដើម្បីស្ថាបនា ●▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬● ♥ Thank you for watching and sharing my videos ♥ Please like and subscribe to get new more videos. ♥ If there are any deficiencies, please comment below. ●▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬● ♥ គ្រឿងផ្សំ / Ingredient ♥ សណ្តែកខៀវ / Green Bean ខ្ទិះដូងដើម / First Coconut Sauce ខ្ទិះដូងចុង / Second Coconut Sauce ស្ករស / Sugar អំបិល / Salt - Facebook Page: 🤍 YouTube Channel: 🤍 - More Videos: Kor Trey Lechng | របៀបខត្រីលេញ 🤍 Samlor Maju Kroeng sach Kor | សម្លម្ជួរគ្រឿងសាច់គោត្រកួនសំបកក្រសាំង 🤍 Beef Lettuce Wraps | ឆាឡុកឡាក់សាច់គោ​ 🤍 Spicy Papaya Salad​ with Rice Noodle | របៀបធ្វើបុកល្ហុងបែបថ្មី 🤍 Chopped Prahok with Fresh Vegetables | ប្រហុកឆៅបន្លែស្រស់ 🤍 Spicy Fresh Shrimp | ភ្លាបង្គារឆៅរសជាតិហិរ 🤍 Roasted Chicken Coconut | មាន់ដុតទឹកដូងខ្ចី 🤍 Cockle with Khmer noodle | បុកងាវនំបញ្ចុក 🤍 Fried Pumpkin Leaf with Pork | ឆាត្រួយល្ពៅសាច់ជ្រូក 🤍 Roasted Chicken with CoCaCoLa and Banana Flower | មាន់ដុតកូកាត្រយ៉ូងចេក 🤍 Sweet Sour Seafood Stir Fry | បង្គារឆាទឹកត្រីកោះកុង 🤍 Cook Crab Soup | សម្លរននោងខួរក្តាម 🤍 Fried Squid with Basil | ម៉ឹកឆាក្តៅម្រះព្រៅ 🤍 Tiek Kroeung Khmer | ទឹកគ្រឿងខ្មែរ 🤍 Cooking bamboo shoot soup | សម្លរប្រហើរទំពាំង 🤍 Banana Dessert | បង្អែមចេកខ្ទិះ 🤍 Water Lily Sour Soup | សម្លរម្ជូរព្រលឹត 🤍 Beef Steak | ស្តេកសាច់គោរស់ជាតិឆ្ងាញ់ 🤍 Cambodia Noodle Soup Recipe | នំបញ្ចុកសម្លរប្រហើរ 🤍 Bitter Melon with Pork Soup | សម្លរស្ងោរម្រះ 🤍 Ginger with Pig Heart | ឆាខ្ញីបេះដូងជ្រូក 🤍 green beans salad | បុកសណ្តែកកួរ 🤍 sour soup Thnoeung Leaf with Chicken | ម្ជូរគ្រឿងសាច់មាន់ស្លឹកថ្នឹង 🤍 Crab Meatball Soup | ស៊ុបប្រហិតក្តាម 🤍 Water Mimosa Lake Fish | ត្រីបឹងកញ្ឆែត 🤍 Fried Cucuzza Squash with Pork | ឆាឃ្លោកសាច់ជ្រូក 🤍 chicken pickled lime soup | ស្ងោរងាំង៉ូវសាច់មាន់ 🤍 Pickled Chicken Feet | ជ្រក់ជើងមាន់ 🤍 Beef Sour Soup with Round Eggplant | ម្ជូរគ្រឿងសាច់គោផ្លៃត្រប់ 🤍 Grill Fish with Tamarind Sauce | ត្រីអាំងអំពិលខ្ចី 🤍 Beef Salad | ភ្លាសាច់គោស្រស់ 🤍 weet & Sour Pork Ribs | ឆាជូរអែមឆ្អឹងជំនីជ្រូក 🤍 Sour Fish Soup with Water Convolvulus | សម្លម្ជូរត្រកួនពិសេស 🤍 Somlor Korko Khmer | សម្លរកកូរខ្មែរ 🤍 cabbage curly with pork | ឆាស្ពៃក្រញាញ់សាច់ជ្រូក 🤍 BBQ Beef and Vegetable | សាច់គោអាំងបន្លែ BBQ 🤍 Fried spicy snail | ឆាខ្យងម្រះព្រៅ 🤍 Crispy Fried Chicken | មាន់បំពង 🤍 Grill fish with salty crab | ត្រីអណ្តែងអាំងក្តាមប្រៃ 🤍 Beef soup | ស៊ុបគោ 🤍 Corn dessert | បង្អែមបបរពោត 🤍 Spicy Salad Sdao with Pork Belly | ញាំស្ដៅពិសេស 🤍 Kimchi Soup | របៀបធ្វើសម្លរគីមឈី 🤍 Chicken Stir fry with Ginger | ឆាខ្ញីសាច់មាន់ 🤍 Modern Spicy Salad with Noodle | បុកមីបែបថ្មី 🤍 Taro Dessert | បង្អែមបបរត្រាវ 🤍 Fried noodle | របៀបឆាគុយទាវសរសៃធំ 🤍 Stir Grill Clams with Chili | របៀបអប់លៀសហូល 🤍 Lobster Sour Soup | វិធីស្ងោរជ្រក់បង្កង 🤍 Steamed Fish with Soy Sauce | ត្រីចំហុយទឹកស៊ីអ៊ីវ 🤍 Grilled Frog With Chili Salt | កង្កែបអាំងអំបិលម្ទេស 🤍 Eel Soup Banana Flower​ | ស៊ុបអន្ទង់ត្រយ៉ូងចេក 🤍 Spicy Noodle | របៀបធ្វើមីហឹរ​ 🤍 Soup Noodle | របៀបធ្វើនំបញ្ចុកស្រុះទឹកស៊ុប 🤍 Pumpkin Custard Sweetie | បង្អែមសង់ខ្យាល្ពៅ 🤍

នំអុី5ពណ៌ Natural 5Colorful Sweet Glutinous Rice Ball | ម្ហូបខ្មែរ Khmer Food | Sinan Cooking

496936
9874
42
00:05:25
23.12.2020

ជម្រាបសួរ បងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែល Sinan Cooking ។ ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនពីបៀបធ្វើ ។ សូមអរគុណ ចំពោះការមើលវីឌីអូនេះ បើចូលចិត្ត សូមបងប្អូន ជួយ សាប់ស្ក្រាយ ឆាណែលរបស់នាងខ្ញុំផង។ សូមអរគុណ។ Hi Dear! Welcome to my channel-Sinan Cooking ម្ហូបខ្មែរ Khmer Food. Today I am going to show you how to make tasty Natural 5Colorful Sweet Glutinous Rice Ball Dessert. Hope you enjoy with my recipe. Please visit and subscribe my channel for more yummy recipe. Thanks for watching! Have a nice day! - គ្រឿងផ្សំ៖ ម្សៅដំណើប 200g ម្សៅឆា. 60g ស្ករស 250g ដំឡូងជ្វា 100g ត្រាវ 200g ល្ពៅ 200g ស្រកានាគ 1ផ្លែ សាច់ដូង 20g ស្លឹកតយ 10 សន្លឹក ល្ងស 2ស្លាបព្រាបាយ ខ្ទិះដូង 500ml អំបិល 1/ 2 ស្លាបព្រាកាហ្វេ Ingredients Glutinous Rice flour 200g Tapioca Starch 60g Sugar 250g Sweet potato 100g Taro 100g Pumpkin 100g Tragon Fruit 1 Coconut Meat 20g Pandan Leaves 10 White Sesame 2tbsp Coconut Milk 500ml Salt 1/ 2tsp - See more videos: 🤍 - Subscribe here: 🤍 - # នំអុី5ពណ៌ #ម្ហូបខ្មែរ #SinanCooking

របៀបធ្វើបង្អែមដំឡូងជ្វាជាមួយមួយម្សៅសាគូ -How to make Sweet Potatoes

61448
1047
9
00:16:01
20.11.2019

របៀបធ្វើបង្អែមដំឡូងជ្វាជាមួយមួយម្សៅសាគូ How to make Sweet Potatoes-+ Welcome to My Channel Pich Sovann PS Please don’t forget Click Subscribers My Channel and Help Share Thanks! - ► We upload About : Khmer Political News, Khmer Hot News, Mixed News, How to cook khmer food, How to make dessert,How to cook thai food and dessert how to Care Healt,Cambodia Agriculture Tourist News, Market News ,Buddhism News,Social News, របៀបធ្វើបង្អែមសាគូស្រូបខ្ទិះដូង,ផ្ទះបង្អែមអ្នកបាត់ដំបង,បង្អែម-នំខ្នុរ,របៀបធ្វេីបង្អែម,បង្អែមថៃ,វិធី ធ្វើ បង្អែម ខ្មែរ,បង្អែមសៀម,របៀប ធ្វើ ចាហួយ,វិធីធ្វើនំ,របៀប ធ្វើ ម្ហូម,វិធីធ្វើ បង្អែមល្ពៅ,របៀបធ្វើបង្អែមដំឡូងជ្វាជាមួយមួយម្សៅសាគូ -How to make Sweet Potatoes,khmer dessert,cambodian dessert,thai dessert,pich sovann ps

Black Bean Dessert Recipe - របៀបធ្វើបង្អែមសណ្តែកខ្មៅ

29693
697
25
00:06:32
05.05.2021

How to make Black Bean Dessert. Ingredient: 2cup [500ml] Coconut milk 👉Buy here: 🤍 1/2cup [120g] Sugar 1/2tsp Salt 7Tbsp [80g] Tapioca pearls 3cup [750ml] Water Shredded coconut 7oz [200g] Dried Black beans Generous amount of water 1/2tsp Salt Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

របៀបធ្វើ បង្អែមចេកខ្ទិះ | ចេកខ្ទិះ | បង្អែមខ្មែរ | Khmer Dessert |Khmer Sweet # Sieng Sokea Cooking

43726
671
2
00:04:12
09.11.2020

ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ Sieng Sokea Cooking's channel និងបង្ហាញអំពី របៀបធ្វើ បង្អែមចេកខ្ទិះ | ចេកខ្ទិះ | បង្អែមខ្មែរ | Khmer Dessert |Khmer Sweet . ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា។ បងប្អូនពេញចិត្ត Video នេះ សូមចុច Like , Share , Comment លើ Videoខ្ញុំផង ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនយើងដទៃទៀតផងដែរ។ ហើយកុំភ្លេច ចុច Subscribe ឬ ជាវ និងរូបកណ្ដឹងលើ ឆាណែលរបស់ខ្ញុំផងដែរ។ ជាចុងក្រោយ សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Videoរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ ។ # Sieng Sokea Cooking #

របៀបធ្វើបង្អែមសណ្ដែកខៀវ / បបរសណ្ដែកខៀវ | Khmer Dessert | Khmer Sweet - Sieng Sokea Cooking

41425
628
2
00:03:41
03.12.2020

ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះ Sieng Sokea Cooking's channel និងបង្ហាញអំពី[ របៀបធ្វើបង្អែមសណ្ដែកខៀវ / បបរសណ្ដែកខៀវ | Khmer Dessert | Khmer Sweet ] ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា។ បើ បងប្អូនពេញចិត្ត Video នេះ សូមចុច Like , Share , Comment លើ Videoខ្ញុំផង ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនយើងដទៃទៀតផងដែរ។ ហើយកុំភ្លេច ចុច Subscribe ឬ ជាវ និងរូបកណ្ដឹងលើ ឆាណែលរបស់ខ្ញុំផងដែរ។ ជាចុងក្រោយ សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Videoរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់ ។ # Sieng Sokea Cookng #សូមកុំភ្លេចចុចSubscribeLike&Shareលើchannelដើម្បីទទួលបានvideoថ្មីៗទៀត

Creamy Coconut Dessert Recipe - របៀបធ្វើបង្អែមដូងខ្ទិះ

5585
176
10
00:03:06
19.05.2022

Creamy Coconut Dessert is always mixed with other tropical fruits such as Jackfruit or Palm seeds. Serve it with ice balls is very yummy. Ingredients: 2cup [500ml] Water 2cup [500ml] Coconut Milk ½tsp Salt ½cup [8Tbps] Sugar 7oz [200g] Jackfruit Palm seeds Creamy coconut flesh Melon Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

វិធីធ្វើបង្អែមបបរពោតងាយៗ - Corn dessert |Easy Dessert|- Vichheka SOK

30623
435
3
00:09:03
01.01.2021

វិធីធ្វើបង្អែមបបរពោតងាយៗ - Corn dessert |Easy Dessert| Ingredients (គ្រឿងផ្សំ) 1- Corn (ពោត) 2- Sugar (ស្ករស) 3- Sago (សាគូ) 4- Coconut milk (ខ្ទិះដូង) 5- Salt (អំបិល) 6- Pomelo Sago (ធ្មេញរណា) Hello! Thank you for visiting my Channel! My name is Vichheka SOK, I am making the videos to share in the public for the purpose of educating, entertain, and just for fun. Love sharing and learning. Thanks for your support of My Channel, Vichheka SOK! Please don’t forget to Click Subscribe My Channel and Help Share with friends. Thank you sooo much! xo Vichheka

Sticky Rice with Durian Dessert - របៀបធ្វើបង្អែមបាយដំណើបទុរេន

91712
1735
32
00:05:32
03.06.2021

How to make Sticky Rice with Durian Dessert. One of the most delicious dessert for durian lover. Ingredients: 1cup [210g] Dried Glutinous rice 1lb [450g] Durian 2cup [500ml] Coconut milk 3Tbsp Sugar 1/4tsp Salt 6 Pandan leaves 1tsp Tapioca starch will mix with 1Tbsp Water How to make coconut cream sauce: 🤍 Please subscribe to my channel for more videos: 🤍 សូមចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានវិដេអូបន្ទាប់ៗទៀត 🤍

របៀបធ្វើបង្អែមគ្រាប់ត្នោត | Brown Dessert Porridge

3750
59
1
00:04:01
05.03.2021

សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Youtube Channel របស់យើងខ្ញុំ! លោកអ្នកនឹងបានអាចទស្សនាខ្សែវីដេអូល្អៗទាក់ទងនឹង៖ - ម្ហូបអាហារ - បង្អែម - សម្រស់ - សុខភាពទូទៅ - នឹងចំណេះដឹងនានា ។ លោកអ្នកអាចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុង Youtube Channel របស់យើងខ្ញុំ។ Welcome to our YouTube channel! The event will be able to watch a good talking video: - Food - Dessert - Beauty - General health There will be various studies. Time to click subscribe to receive translated videos in our Youtube Channel.

How to make Green beans desert |របៀបធ្វើបង្អែមសណ្តែកខៀវ

65
3
1
00:04:51
30.10.2021

green bean dessert we made this with sugar palm because sugar palm is more delicious than sugar. but the most people in my country always use sugar.for me i used sugar palm because i made for my family.thank u for watching. បង្អែម សណ្តែកខៀវនេះ បងប្អូនដាក់ស្ករស ក៏បាន ស្រេចតែចំណូលចិត្ត អរគុណច្រើនដែលបានមើល ជួយSubscribeនិងlikeដើម្បីទទួលបាននូវមុខម្ហូបថ្មីៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើបាន😊

របៀបធ្វើបង្អែមសណ្តែកខៀវ | how to cook Green Bean Dessert | - Family foods

35791
373
2
00:04:07
01.04.2020

របៀបធ្វើបង្អែមសណ្តែកខៀវ | how to cook Green Bean Dessert | - Family foods

How to Cook Snow Bird Nest Dessert របៀបធ្វើបង្អែមព្រិលត្រចៀកកាំ [Little Chef]

2760
26
0
00:09:07
06.11.2020

#littlechef #cooking #food #របៀបធ្វើបង្អែមព្រិលត្រចៀកកាំ #How to Cook Snow Bird Nest Dessert

វិធីធ្វើនំបាញ់ឌុកស្រូបខ្ទិះសាច់ដូងខ្ចី | Pandan Cake with Young Coconut Sauce

224097
4557
58
00:04:44
27.11.2021

#បាញ់ឌុក #បាញ់ឌុកកូនកាត់ Ingredients: 85g rice flour 65g tapioca starch 100g palm sugar 50g sugar 1/2 tsp salt 200g thick coconut milk 250g coconut water 250g limestone water ( 1 tbsp limestone paste mix with 1L of water. leaves it for 1~2 hours then use the clear water) 400g pandan juice ( 10 leaves blend with water) Young coconut sauce: 300g thick coconut milk 1½ tbsp rice flour 1/2 tsp salt 100g young coconut meat Roasted sesame គ្រឿងផ្សំ៖ ម្សៅអង្ករខ្សាយ ៨៥ក្រាម ម្សៅឆា ៦៥ក្រាម ស្ករត្នោត ១០០ក្រាម ស្ករស ៥០ក្រាម អំបិល ១/២ស្លាបព្រាកាហ្វេ ខ្ទិះដូងដើម ២០០ក្រាម ទឹកដូងខ្ចី ២៥០ក្រាម ទឹកកំបោរ ២៥០ក្រាម ( កំបោរស ១ស្លាបព្រាបាយ+ទឹក ១លីត្រ) ទឹកស្លឹកតើយ ៤០០ក្រាម ( ស្លឹកតើយ ១០សន្លឹកធំ + ទឹក) ទឹកខ្ទិះ៖ ខ្ទិះដើម ៣០០ក្រាម ម្សៅអង្ករខ្សាយ ១+១/២ស្លាបព្រាបាយ អំបិល ១/២ស្លាបព្រាកាហ្វេ សាច់ដូងខ្ចី ១០០ក្រាម ល្ងលីង បញ្ជាក់៖ ចំពោះបងប្អូនដែលចង់បានសាច់នំរៀងស្វិតអាចដាក់ម្សៅឆា១០០ក្រាមនិងម្សៅអង្ករខ្សាយ៥០ក្រាម ចំណែកគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតគឺដូចគ្នា។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់Channel SR Cambodia. សូម subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗ។សូមអរគុណ!

របៀបធ្វើបង្អែមឥន្ធនូអោយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ #23

5200
52
2
00:04:10
13.02.2021

របៀបធ្វើបង្អែមឥន្ធនូអោយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ #23 សួស្ដីមិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់គ្នានេះជា channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំសូមមិត្តអ្នកទស្សនាទាំងអស់ជួយចុច subscribe ទាំងអស់គ្នា ៕ សូមជួយចុចSubscribe,Comment,Like&Share ផង ដើម្បីទទួលបានវីដីអូរថ្មីៗ សូមអរគុណ។ Note Comment សូមមេត្តាយោគយល់ដល់យើងខ្ញុំផងដោយសេចក្ដីអនុគ្រោះ ។ * សូមអរគុណ *

របៀបធ្វើបង្អែមចេកស្រោចទឹកខ្ទិះឆ្ងាញ់ងាយៗ|ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខ|cambodian food

3657
75
5
00:06:02
06.04.2021

អរគុណដែលបានទស្សនា ហើយកុំភ្លេចជួយចុចsubscribe​ផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្ត និងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតចា។នេះជារបៀបធ្វើបង្អែមចេកស្រោចទឹកខ្ទិះឆ្ងាញ់ងាយៗ|ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខ|cambodian food my channel:🤍 with other interesting video of, khmer food, ម្ហូបខ្មែរ, cambodian food, asian food, chinese food,southeast asian food,cooking recipes, how to cook and so on as from the list bellow :របៀបធ្វើម្ហូបឆាងាវអំពិលទុំឆ្ងាញ់ងាយៗ|ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខ:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបសម្លប្រហើរខ្ទិះត្នោតឆ្ងាញ់ងាយៗ|ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខ:🤍 របៀបធ្វើបាយស្រូបឆ្ងាញ់ងាយៗ|ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខ:🤍 របៀបធ្វើជ្រក់បាយស្រូបឆ្ងាញ់ងាយៗ|ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខ:🤍 របៀបធ្វើបង្អែមចាប់ឆាយឆ្ងាញ់ងាយៗ|ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខ:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបបុកមាន់ស្វាយខ្ចីឆ្ងាញ់ងាយៗ|ម្ហូបខែ្មរគ្រប់មុខ:🤍 របៀបធ្វើជ្រក់អង្ក្រងឆ្ងាញ់ងាយៗ|ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខ:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបឆាឆ្អឹងជំនីជ្រូកស្វាយទុំឆ្ងាញ់ងាយៗ|ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខ:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបប៉េងប៉ោះចំហុយសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំឆ្ងាញ់ងាយៗ|Tomato with pork|ម្ហូបខ្មែរគ្រប់មុខ:🤍 របៀបធ្វើពោតឆាបង្កាក្រៀមឆ្ងាញ់|Fried Corn With shrimp|ម្ហូបខ្មែរ:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបត្រប់ចៀនពងទាឆ្ងាញ់|ម្ហូបខ្មែរ:🤍 របៀបធ្វើផ្អកសាច់ជ្រូកឆ្ងាញ់|ម្ហូបខ្មែរ:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបទាបំពងស្ងោត្រាវ|Duck & Radish Soup|ម្ហូបខ្មែរ:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបឆាផ្សិតភ្លៅមាន់ផ្កាគូឆាយឆ្ងាញ់ោ:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបឡុកឡាក់សាច់គោស្ពៃតឿ|Beef Lok Lak|Egg Fried Rice|ម្ហូបខ្មែរ:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបពងទាប្រៃសាច់ជ្រូកចិញ្រាំ​:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបត្រីសាម៉ុនស្ងោត្រឡាច|How to make Salmon soup:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបបង្កងអប់មីសួរ|Homemade lobsters with noodles:🤍 របៀបធ្វើរបៀបធ្វើបង្អែមពោតចំហុយដូងខ្ចី|How to make Steamed Corn with coconut:🤍 ជ្រក់ក្រអៅឈូកសណ្តែកបណ្តុះ|how to make lotus root pickle:🤍 របៀបធ្វើញាំស្តៅ:🤍 របៀបធ្វើជ្រក់ស្វាយត្រាំស្រួយឆ្ងាញ់|How to make Pickled green mango best:🤍 របៀបធ្វើទឹកជ្រលក់២រសជាតិដូចនៅហាង|ទឹកត្រីបុកបង្កងអាំង:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបភ្លាក្តាមស្រែ|Spicy raw crab saladสลัดปูดิบ:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបសម្លខ្ទិៈត្រីខកំប៉ុង|sweet sour and coconut milk Canned Fish soup Recipe|สูตรปลากระป๋อง:🤍 របៀបធ្វើម្ហូបឆាបន្លែប្រេងខ្យង ទងល្ពៅ ផ្សិតខ្មៅ|Stir Fried Vegetable with Oyster Sauce:🤍 របៀបធ្វើខបង្កងឆ្ងាញ់​|how to Braised Lobsters|วิธีทำกุ้งมังกร​:🤍 របៀបធ្វើសណ្តែកបណ្តុះ How to Grow bean sprout:🤍 របៀបធ្វេីជ្រក់សណ្តែកបណ្តុះ / How to make Pickle Bean Sprout:🤍 របៀបធ្វើនំកូនត្រី នំអ៊ី។How to make Glutinous rice flour with palm sugar ( Khmer dessert ):🤍 របៀបធ្វើស៊ុបមាន់ខ្មៅ|black chicken herbal soup recipe:🤍 របៀបធ្វើលៀសឆាអំពិលទុំឆ្ងាញ់cooking recipes:🤍

Назад
Что ищут прямо сейчас на
របៀបធ្វើបង្អែម jumeirah амкал герман эль классико ликорис СТРИМЕРША хороший фильм Империя море в стамбуле Шортс leo Messi goals Engine f62 mobile phone fania سلسلة دروس عن الخوارزميات duckdns docker Remix Round2hell New video Идракневраг morrissey real life желейная еда